Vaste & vloeibare biobrandstoffen

Biomassa kan worden omgezet in hoogwaardige biobrandstoffen, die op consumenten- en industriële energiemarkten kunnen worden ingezet.

Pellets en briketten

Pellets and briquettes

Houtpellets worden niet alleen steeds populairder voor verwarming van huizen, maar worden ook gebruikt voor het meestoken in kolencentrales. Briketten worden voornamelijk geproduceerd voor verwarming van huishoudens. BTG kent de markt en voert markt- en haalbaarheidsstudies uit voor potentiële pelletproducenten en energiebedrijven over de hele wereld.

Houtskool en gecarboniseerde brandstoffen

Charcoal and carbonised fuels

Houtskool wordt vooral geproduceerd voor de barbecue markt, voor de productie van staal (met name in Brazilië) en als huishoudbrandstof in veel ontwikkelingslanden. BTG voert haalbaarheids- en marktstudies uit voor producenten van houtskool. Deze studies hebben geleid tot de implementatie van moderne houtskoolfabrieken in o.a. Estland en Rusland. BTG heeft ook haar eigen technologie ontwikkeld voor het produceren van briketten uit verkoolde agro-residuen (zoals katoenstengels) voor huishoudenergie.

Houtskool kan ook worden meegestookt in elektriciteitscentrales, waar het deels fossiele steenkool vervangt. In een EU-gefinancierd project genaamd "Large-scale production of charcoal for use in coal fired power and co-generation plants" (acroniem PowerGradeCharcoal), heeft BTG de mogelijkheden hiertoe onderzocht en grootschalige meestookproeven uitgevoerd in een kolengestookte elektriciteitscentrale in Polen.

Getorreficeerde biobrandstoffen

Torrefied biofuels

Getorrificeerde biobrandstoffen zijn makkelijker te vermalen dan onbehandelde biomassa, maar hebben een lager koolstofgehalte dan houtskool en andere gecarboniseerde brandstoffen. Het is een veelbelovende brandstof indien volledige carbonisatie niet nodig is, maar waar enige voorbehandeling nog steeds wenselijk is. Getorificeerde biomassa kan bijvoorbeeld makkelijk worden gevoed in bestaande kolencentrales zonder dure aanpassingen van de toevoersystemen.

Bio-olie en pyrolyse-olie

Bio-oil and pyrolysis oil

Bio-olie zoals gebruikte frituurolie kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte, bijvoorbeeld in kassen. Het kan ook als transportbrandstof worden gebruikt, hetzij rechtstreeks, hetzij na omzetting in biodiesel.

BTG is één van ‘s werelds belangrijkste leveranciers van pyrolyse technologie, en koploper in de ontwikkeling van de toepassingen van pyrolyse-olie. De olie kan worden gebruikt voor de verwarming en elektriciteitsopwekking, en in de nabije toekomst voor de productie van tweede generatie biobrandstoffen tweede-generatie transportbrandstoffen. BTG is volledig op de hoogte van de hele keten van biomassa, de productie van pyrolyse-olie, tot de verschillende applicaties, en adviseert haar klanten over de verschillende mogelijkheden.

Biodiesel en bio-ethanol

Biodiesel and bio-ethanol

Biodiesel is een mengsel van methyl esters, verkregen uit hernieuwbare natuurlijke bronnen zoals plantaardige oliën en vetten. De meest voorkomende grondstoffen voor de productie van biodiesel zijn koolzaad, zonnebloempitten en soja, maar ook afgewerkte olie (uit de industrie, keukens, etc).

Bio-ethanol wordt geproduceerd door fermentatie van suiker of zetmeel. Tot op heden is de meest gebruikte grondstof voor bio-ethanol suikerriet (Brazilië), maïs (Verenigde Staten), suikerbieten en tarwe (Europese Unie).

Productie van eerste generatie biobrandstof is nuttig maar beperkt toepasbaar, vanwege de mogelijke concurrentie met voedselproductie en aantasting van de biodiversiteit. BTG promoot duurzaam geproduceerde biodiesel en bio-ethanol en onderstreept het belang van beleid en certificeringssystemen die het voor bedrijven mogelijk maakt om duurzame productie van biobrandstoffen te garanderen.

Tweede generatie biobrandstoffen

Second generation biofuels

Tweede generatie biobrandstoffen maken gebruik van non-food reststromen als stengels, bladeren en schilfers maar ook van non-food energiegewassen zoals switch grass, vezels, houtsnippers, enz. Ze kunnen op een duurzame en economisch verantwoorde manier bijdragen aan de beschikbaarheid van biobrandstoffen.

BTG werkt aan de ontwikkeling van verschillende geavanceerde technologieën voor het opwaarderen van biomassa zoals superkritieke vergassing voor de productie van waterstof en methanol, en geavanceerde combinaties van pyrolyse- en vergassingsprocessen die kunnen worden geïntegreerd in thermische bioraffinage processen . BTG heeft een uitstekend overzicht van de huidige situatie en de ontwikkelingen in de hele keten van biomassa tot tweede generatie brandstoffen. Met deze kennis voert BTG marktstudies uit ter ondersteuning van innovatieve R&D, technologie-evaluaties en scenariostudies.