Technologieën

Wereldwijd zijn veel verschillende soorten biomassa reststromen, afval en / of energiegewassen beschikbaar. Om deze verschillende biomassa-soorten op een efficiënte en kosten-effectieve manier te kunnen benutten zijn verschillende technologieën ontwikkeld.

Verbranding

Combustion

Biomassaverbranding is de meest toegepaste biomassa conversietechnologie. Verbranding wordt al sinds de oudheid toegepast, zowel op huishoudelijk als op industrieel niveau. De afgelopen decennia echter zijn moderne verbrandingstechnologieën ontwikkeld, die biomassa op een efficiënte en schone manier omzetten in energie. Voorbeelden zijn volledig geautomatiseerde pelletketels, bij- en meestookinstallaties, en systemen voor warmte-krachtkoppeling voor een grote verscheidenheid van biomassa-soorten.

Vergassing

Gasification of liquids

Bij vergassing wordt uit een inhomogene vast brandstof een brandbaar gas (productgas) geproduceerd, dat vervolgens kan worden omgezet in energie. BTG heeft reeds in de vroege jaren tachtig haar reputatie gevestigd als een wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van demonstratie, verspreiding en monitoring van kleine en middelgrote biomassa-vergassingssystemen.

Vergassing van biomassa is een endothermisch conversieproces waarbij een vaste brandstof wordt omgezet in een brandbaar gas. Hierbij wordt een beperkte hoeveelheid zuurstof, lucht, stoom of een combinatie toegevoegd als oxidator. Het productgas bestaat uit koolmonoxide, kooldioxide, waterstof, methaan, sporen van hogere koolwaterstoffen (etheen, ethaan), water, stikstof (met lucht als oxidant) en diverse verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld teer, kool, as, alkaliën, ammoniak en zuren.

Flash pyrolyse

Pyrolysis

Met flash-pyrolyse kan moeilijk te behandelen biomassa van verschillende aard worden omgezet in pyrolyse-olie, een schone en uniforme vloeibare biobrandstof. BTG heeft een robuust flash-pyrolyse proces ontwikkeld, met een grote opbrengst aan pyrolyse-olie die gebruikt kan worden voor de opwekking van warmte, elekticiteit, transportbrandstoffen en chemicaliën.

Carbonisatie & torrefactie

Carbonisation and torrefaction

Productie van houtskool is de meest voorkomende carbonisatietechnologie, maar ook agro-residuen, zoals katoenstengels, kunnen worden gecarboniseerd en opgewaardeerd tot huishoudbrandstoffen. Torrefactie is een gedeeltelijk carbonisatieproces bij een temperatuur van 200-400 °C, waardoor de biomassa “broos” wordt gemaakt, vergelijkbaar met het roosteren van koffiebonen. De getorrificeerde biomassa is geschikt voor meestoken in kolencentrales. In vergelijking met gecarboniseerde biomassa blijft een hoger percentage van de oorspronkelijke energie-inhoud van de biomassa in het product.

Anaërobe vergisting

Anaerobic digestion

Anaërobe vergisting is de productie van methaanhoudend biogas uit natte biomassa zoals mest, keuken- en tuinafval, afvalwater, enz. Het biogas kan worden gebruikt voor de opwekking van warmte en elektriciteit met behulp van gasmotoren, of opgewaardeerd voor het gebruik in het landelijk aardgasnet.

BTG biedt uitgebreide technische adviezen en due diligence op elk van deze bio-energie technologieën. BTG heeft zelf verschillende anaërobe vergistingsprojecten uitgevoerd en heeft een zeer goed inzicht in alle ins en outs van deze technologie. Bovendien heeft BTG een uitstekend overzicht van de beschikbaarheid van biomassa, technologieën en de energiemarkt, zodat de best mogelijke oplossingen voor haar klanten worden gevonden:

  • Elk afzonderlijk project is uniek en vereist een op maat gesneden advies, bijvoorbeeld in de vorm van een haalbaarheidsstudie.
  • Daarnaast voert BTG marktstudies en scenariostudies uit naar de beste combinaties van de beschikbare middelen, technologie, haalbaarheid en duurzaamheid op een hoger aggregatieniveau.