Biomassa beschikbaarheid

Elk bio-energieproject is verschillend en veel hangt af van de optimale benutting van de beschikbare biomassa, afval en/of energiegewassen.

BTG heeft 20 jaar ervaring op het gebied van biomassa beschikbaarheid, voorbehandeling, logistiek en kosten en zet deze in voor biomassa beschikbaarheidsstudies, quick scans en haalbaarheidsstudies.

Reststromen

Reststromen zijn bijproducten van de landbouw, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, die gebruikt kunnen worden als een waardevolle brandstof voor de opwekking van elektriciteit, warmte, biobrandstoffen of tweede generatie transportbrandstoffen.

BTG heeft veel ervaring met het beschikbaar maken van reststromen voor de energieopwekking en houdt zich bezig met onderwerpen als:

Residues

 • Hoeveel reststromen zijn beschikbaar en hoe kunnen ze worden verzameld?
 • Hoe kunnen verzameling, opslag en transport op de meest kosteneffectieve manier worden georganiseerd?
 • Welke mate van voorbehandeling (zoals drogen, verkleinen, briketteren) is nodig voor energieproductie?
 • Is een bepaald type biomassa geschikt voor onze energie-installatie?
 • Wat zijn de kosten om reststromen beschikbaar en geschikt te maken voor energieproductie?
 • Hoe ontwikkelt de markt voor reststromen zich in de komende jaren?

BTG adviseert verschillende soorten klanten over het inzetten van reststromen, zoals:

 • Biomassa-eigenaren die een toegevoegde waarde willen creëren voor hun reststromen
 • Eigenaren van bio-energie installaties die een betrouwbare aanvoer van biomassa willen waarborgen
 • Beleidsmakers die de productie van bio-energie willen stimuleren en ondersteunen.

Afval

voor de productie van biogas. Ook mest kan worden gebruikt voor de opwekking van energie, bijvoorbeeld kippenmestvergassing en de productie van biogas uit mest.

De afvalmarkt wordt bepaald door nationale en internationale wetgeving en biomassa-afval komt beschikbaar in de bestaande afvalinzamelings en verwerkingsstructuren. BTG werkt aan zaken zoals:

Waste

 • Welke soorten en hoeveel biomassa-afval zijn beschikbaar in de voedsel- en genotmiddelenindustrie?
 • Wat zijn de beste opties voor de opwekking van energie uit keuken- en tuinafval?
 • Hoe kunnen we glycerol uit de productie van biodiesel gebruiken en opwerken, en hoe zal de markt hiervan zich ontwikkelen?
 • Wat is de status van vergassing van afval? Hoe kan energie uit afval bijdragen aan de reductie van CO2-emissies?

BTG adviseert bedrijven in de afvalinzameling en –verwerking en beleidsmakers bij gemeenten en overheden.

Energiegewassen

Al sinds 1995 werkt BTG aan de ontwikkeling en bevordering van (non-food) energiegewassen zoals miscanthus, wilg, switchgrass, kenaf, etc. die efficiënt kunnen worden geproduceerd voor de opwekking van warmte, elektriciteit en biobrandstoffen. BTG maakt gebruik van haar diepgaande kennis van conversietechnologieën voor de ontwikkeling van de meestbelovende energiegewassen. Belangrijke thema’s hierbij zijn:

Energy crops

 • Wat zijn de verwachte opbrengsten van energiegewassen en hoe kunnen deze worden verbeterd?
 • Wat zijn de opbrengsten in de praktijk?
 • Wat zijn de kosten voor de productie van energiegewassen?
 • Hoe kunnen energiegewassen op de meest efficiënte manier worden toegepast, rekening houdend met hun eigenschappen en de benodigde logistiek en voorbehandeling?
 • Hoeveel energiegewassen kunnen worden geteeld op een duurzame manier, zonder nadelige gevolgen voor het milieu of gevaar voor de voedselvoorziening?

BTG werkt op Europees niveau aan de ontwikkeling van energiegewassen in samenwerking met enkele gerenommeerde onderzoeksinstellingen.