Lidmaatschappen

 

Bio-energiecluster Oost-Nederland

Bio-energiecluster Oost-Nederland

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland ondersteunt de Provincie Overijssel in het bereiken van haar duurzaamheid doestellingen. Het doel van het cluster is om het gebruik van bio-energie en technologie te promoten in Oost-Nederland. Het cluster richt zich voornamelijk op bio-olie en pyrolyse productiesystemen & toepassingen, groen gas productie & upgrading, en biomassaverbrandingssystemen voor verwarming of elektriciteitsproductie. Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is een stichting en een unieke organisatie binnen Nederland. Een convenant is ondertekend tussen de Provincie Overijssel en het cluster om de gedeelde ambities vast te leggen.

Platform Bio-energie

Platform Bio-energie

Het Platform Bio-energie is een organistie voor bedrijven die zich bezig houden met de productie van energie uit biomassa. Het belangrijkste doel van het Platform Bio-energie is om bio-energie organisaties te vertegenwoordigen richting de overheid. Ook de optimale afstemming van de bio-energie keten is één van de doelen. 

Projectgroep Biomassa & WKK (BIO-WKK)

Projectgroep Biomassa & WKK

De Projectgroep Biomassa & WKK (BIO-WKK) streeft naar een optimale benutting van biomassa. Door het gebruik van biomassa als hernieuwbare brandstof in WarmteKrachtKoppelingsinstallaties (WKK) wordt de biomasa gebruikt voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de productie van duurzame warmte. Door gebruik te maken van WKK wordt het rendement van biomassa als energiedrager vergroot. 

Industriële Kring Twente

Industriële Kring Twente

De stichting Industriële Kring Twente (IKT) verbindt ondernemers, overheden, kennisinstellingen en andere netwerken met elkaar om de Twentse economie te versterken. Dit doet zij onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, structureel overleg met lokale overheden en het signaleren van trends en ontwikkelingen. Ook het organiseren van overkoepelende evenementen en het onderhouden van een online ‘social network’ behoort tot de activiteiten.

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vertegenwoordigt bedrijven die met behulp van chemische processen producten maken. Doel is om zo optimaal mogelijke voorwaarden te creëren voor de chemische industrie, zodat functioneren, groei en kwaliteit worden bevorderd. Ze doet dit onder meer door op te treden als woordvoeder en door leden met elkaar in contact te brengen.

Verder is BTG onder meer lid van de Technologie Kring Twente, VNO-NCW en MKB Nederland.

PyNe netwerk

IEATask34

BTG vertegenwoordigt Nederland binnen IEA taak 34. Het doel van deze taak is om de implementatie en succes van de snelle pyrolyse techniek voor brandstoffen en chemicaliën te versnellen door bij te dragen aan kritieke technische gebieden en door relevantie informatie te dissemineren naar voornamelijk industrie en beleidsmakers. De taak zal monitoren, reviewen en bijdragen aan het oplossen van problemen om zo de toegang tot succesvollere en snellere implementatie van pyrolysetechnologie vrij te maken. Ook worden kansen geïdentificeerd om zo een substantiële bijdrage te leveren aan bio-energie.