Aanvraag SDE+

Het kabinet heeft als doelstelling dat in 2020 14% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Het belangrijkste mechanisme om deze doelstelling te realiseren is via de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) regeling. Hierbij wordt voor de duurzaam opgewekte energie een gegarandeerde prijs gegeven. In 2016 stelt de overheid in twee openstellingsrondes in totaal 8 miljard euro beschikbaar.
 
De openstellingsrondes waarin duurzame energieprojecten aangevraagd kunnen worden starten op 1 maart 2016 en 30 augustus 2016. Aanvullend bij de aanvraag vraagt de overheid een haalbaarheidsstudie van het project. Deze zal minstens een exploitatieberekening moeten bevatten met onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Tevens wordt bij warmteprojecten een onderbouwing gevraagd voor afzet van duurzame warmte. Per categorie kan nog aanvullende informatie worden gevraagd.
 
BTG helpt bedrijven bij een SDE+ aanvraag en kan hierbij zelfs de gehele procedure op zich nemen. BTG heeft in het verleden meerdere succesvolle SDE+ aanvragen ingediend en gehonoreerd gekregen om het aandeel duurzame energie in de energievoorziening te vergroten.