Scenario & beleidsstudies

De toenemende behoefte aan een duurzamere van de energievoorziening vraagt om de ontwikkeling van beleid en beleidsinstrumenten ter bevordering en ondersteuning van bio-energie. BTG helpt lokale, nationale en supranationale overheden, maar ook NGO’s en grote bedrijven, met het ontwikkeling van dergelijk beleid. Voorbeelden van diensten betreffen scenariostudies voor bio-energie, ex-ante evaluaties van specifieke beleidsinstrumenten, en de ontwikkeling van duurzaamheidsprotocollen voor projecten en projectactiviteiten.

Recente voorbeelden

  • “Bioenergy’s role in the EU Energy Market.” Dit onderzoek was gericht op het ontwikkelen van scenario’s over de mogelijke bijdrage van bio-energie aan de Europese energiemarkt in 2010 en 2020. In de studie wordt rekening gehouden met verschillende beleidsinstrumenten, zoals richtlijnen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en biobrandstoffen, alsmede de potentiële bijdrage aan bio-energie bij het bereiken van de Kyoto-verplichtingen. Uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie (DG TREN).
  • In de studie “Sustainability Criteria & Certification Systems for Biomass Production” (rapport) zijn de mogelijkheden van biomassa certificatie op EU-niveau onderzocht, op basis van ervaringen met bestaande systemen zoals FSC, PEFC, RSPO etc. Een aantal mogelijke barrières voor verplichte certificatie (o.a. WTO akkoorden) zijn onderzocht met betrekking tot CO2-balans, biodiversiteit, de concurrentie met voedsel, bodemgebruik, sociale aspecten en lokale milieu-effecten. Uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie (DG TREN).